דיבור חדש - שבוע לקידום מחלוקת בונה

Blog

גישור ודיאלוג בקהילה

ספר גישורים" גישור ודיאלוג בקהילה הם שני עולמות שונים זה מזה ומשיקים זה לזה שנועדו להשכין שלום ולקדם חברה סובלנית לאנשיה. יש להם אידיאלוגיות נפרדות, פרקטיקות שונות ומכנה משותף רחב- היותם שיטות לא-כוחניות ליצירת חברה סבלנית. על אף השוני ביניהם, קמים בארץ מרכזי גישור ודיאלוג בקהילה המאגדים תחתם שני עולמות אלה ויוצרים מהם יחדיו עשייה חדשנית. יעודה של עשייה זו היא פיתוח קהילה משוחחת הרוקמת אורח חיים אוטונומי ואותנטי לתושביה…."

מתוך הספר "מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה חדשנות חברתית ביזמות קהילתית".

בספר מכונסים סיפורי עשייה המבטאים את אמנות הגישור והדיאלוג בקהילה כפי שהעושים בתחום מספרים אותה.

 שמר, א' (עורכת) (2013)מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה חדשנות חברתית ביזמות קהילתיתליווי כתיבה: שני, א' ויולזרי, א. תל אביב: משרד הרווחה, השרות לעבודה קהילתית, תכנית גישורים ומסד קליטה ג'וינט ישראל.